Adatvédelmi tájékoztató kapcsolatfelvételhez és hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezeléshez

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Kulturális értékelés oldal által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a kapcsolatfelvétel és a hírlevél küldéshez kapcsolódóan.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Mácsai Ágnes Erzsébet (1071 Budapest, Damjanich u. 28/b)
Email cím: agnes@kulturalisertekeles.hu
Adószám: 69507122-1-42

3. ADATFELDOLGOZÓ

Az Adatkezelő tevékenységének ellátása során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Adatfeldolgozó cégneve: Google Inc.
Székhelye: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok
Az adatfeldolgozás célja: A Google Inc. részére anonim módon, cookie-k és logok formájában kerülnek adatok továbbításra. A Google Analytics és a Google Ads szolgáltatásai segítségével igyekszünk az általunk nyújtott szolgáltatások minőségét javítani, és az érdeklődők, valamint a weboldal korábbi látogatói számára célirányos hirdetéseket megjeleníteni.

4. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A kapcsolatfelvételhez és/vagy hírlevél küldéshez kapcsolódóan a következő személyes adatát kezeljük:

  • E-mail cím
  • Vezetéknév
  • Keresztnév

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

5.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a kapcsolatfelvétel és/vagy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
A hozzájárulást Ön a kapcsolatfelvétel és/vagy a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a kapcsolatfelvétel és/vagy a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

5.2. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel illetve hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag kapcsolatfelvételre illetve hírlevél küldésre használja.

5.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 5.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Kapcsolatfelvétel esetén a személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről a 9. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

7. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat az Adatkezelő jogosult megismerni és kezelni.

8. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 8.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

8.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.
Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
E-mail cím: agnes@kulturalisertekeles.hu

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

8.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az agnes@kulturalisertekeles.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.
Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

8.5. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu) fordulhat.

8.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. LEIRATKOZÁS

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

10.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.